23 de julio de 2024

Protecció de dades

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Betxí és garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb l’Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Betxí manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenrotllament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i a la normativa de desplegament que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur.

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

L’Ajuntament de Betxí és el Responsable de Tractament de les vostres dades personals, i està assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals de contacte?

Les dades que heu facilitat, així com qualsevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, poden ser tractades per a distintes finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per tal de mantenir el contacte i la comunicació amb aquest i gestionar la prestació dels serveis demandats o prestats per l’Ajuntament de Betxí.

Si s’escau, finalitats més explícites i concretes es podran indicar en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de las vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Registre d’activitats de tractament

L’Ajuntament de Betxí aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

En aplicació de I’art. 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, els responsables i encarregats del tractament o, en el seu cas, el seus representants hauran de mantenir un registre d’activitats de tractament al que fa referencia I’art. 30 del Reglamento (UE) 2016/679.30 del RGPD. El decret de l’alcaldia núm. 2019-0641, de data 30/05/2019, aprova la creació del Registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament de Betxí, organitzat en torn a conjunts estructurats de dades, amb especificació de les finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les demés circumstàncies establertes en el citat reglament.

Registre d’activitats de tractament [PDF]

4. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals?

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals rau en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d’aquest sistema de comunicació institucional.

5. Por quant temps conservem les vostres dades personals?

Les dades seran conservades mentre no sol·liciteu la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d’arxiu d’interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.

6. Qui pot ser cessionari o destinataris de les vostres dades personals?

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits previstos, segons Llei. No obstant, les dades que podrien ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, per tal de prestar el suport necessari per l’enviament de les comunicacions o notificacions.

7. Quins són els vostres drets en protecció de dades i com podeu exercir-los?

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si s’escau, oposició. A aquests efectes, haureu de presentar un escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça Major, 1 – 12549 Betxí; també mitjançant la Seu Electrònica (https://betxi.sedelectronica.es/) o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l’escrit haureu d’especificar quin d’aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, al seu torn, haureu de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actueu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).